top of page

RENDA i PATRIMONI 2022

Informació General

Us assessorem i confeccionem la vostra declaració de renda i patrimoni en el cas en que hi  estigueu obligats.
La complexitat d’una declaració de renda varia molt d‘un cas a un altre. No és el mateix realitzar la declaració de l’IRPF per un treballador que per una persona que tingui diferents activitats, patrimoni, inversions, etc...
El nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de la vostra declaracions de renda i patrimoni és ajudar-vos a reduïr els vostres impostos sempre dins de la legislació vigent.

Impost sobre la Renda
L’assessorament global a empreses que oferim als nostres clients ens permet en el cas d’empresaris i professionals autònoms, orientar-vos millor a l’hora de prendre decisions que afecten de forma directe o indirecta a les declaracions de renda i patrimoni.

La campanya de Renda 2022 s'inicia el dia 11 d'Abril de 2023 finalitzant el 30 de Juny de 2023 per a tota mena de declaracions, ja siguin a retornar o a ingressar (el dia 27 de Juny per a domiciliacions de pagament ) .

Si desitja que procedim a la confecció de la seva declaració, preguem ens aportin la següent documentació:

1. Certificats de rendiments del treball personal que els ha de facilitar l'empresa on presti els seus serveis.

1.1. Certificats de pensions i havers passius, incloent les pensions percebudes per invalidesa.

1.2. Certificat de l'INEM de les retribucions percebudes per subsidi d'atur, incloses les percepciones durant els períodes ERTE COVID-19.

1.3. Rendes de fills menors de 18 anys.

1.4. Ajudes COVID.

2. Certificats dels rendiments del capital mobiliari emesos per les entitats bancàries, on constin:

a) Els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis (interessos).

b) Els obtinguts en la participació en fons propis de qualsevol mena d'entitat (dividends, participacions en beneficis, ...).

c) Certificats dels rendiments obtinguts en operacions de capitalització d'assegurances de vida o invalidesa.

d) Els rendiments obtinguts per la transmissió, reemborsament, amortització o canvi de qualsevol actiu (obligacions, lletres del tresor, pagarés, bons, ...

e) Altres rendiments entre els quals s'inclouen lloguers d'indústries, negocis o mines.

3. A l'efecte de declarar els rendiments de capital immobiliari, precisem de la documentació relativa a:

a) Ingressos procedents del lloguer de béns immobles, així com les despeses que ocasiona aquest lloguer. En cas de ser lloguers subjectes a retenció, certificat del lloguer que acrediti les retencions efectuades i ingressades en l'Agència Tributària.

b) L'Impost sobre Béns immobles: ( Imprescindible adjuntar rebut de contribució)

c) A l'efecte de determinar la imputació de rendas immobiliàries, necessitem el rebut de contribució urbana dels habitatges destinats a ús propi, no sent possible la deducció de cap
mena de despesa de la renda imputada, (la qual serà el 2% del valor cadastral en termes generals).

d) Tota la documentació relativa a la compra o la venda d'immobles realitzada en l'exercici 2022.

4. Si vostè realitza alguna activitat econòmica, ja sigui empresarial o professional, haurà de facilitar-nos els llibres d'Ingressos i Despeses, així com els models 130 i 131 del Pagament a Compte de l'IRPF realitzats durant l'any 2022.

5. Els justificants de les aportacions a plans de pensions i mutualitats (en cas d'activitats professionals) que hagi realitzat durant l'exercici 2022.

6. En l'apartat de deduccions de la quota:

a) La deducció per adquisició de l'habitatge habitual, es va eliminar l'any 2013 i el que s'aplica és un règim transitori per a les adquisicions, construccions, rehabilitacions o ampliacions o per les obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat realitzades abans d'aquesta data.

b) Si vostè va adquirir l'habitatge abans del 2013, és necessari que ens indiqui l'any de compra, i que ens especifiquin els imports abonats per aquesta adquisició, tant d'interessos com d'amortització en el cas que l'habitatge hagi estat adquirida mitjançant un préstec bancari o personal.

c) Deducció per arrendament d'habitatge habitual, aquesta deducció s'ha suprimit a nivell estatal, establint-se un règim transitori per als contractes celebrats amb anterioritat a l'1 de gener de 2015 i que haguessin tingut dret a la deducció en exercicis anteriors.

d) No obstant això i com que la deducció per a aquest concepte en la comunitat autònoma de Catalunya en alguns supòsits encara continua vigent, hauran d'aportar-nos el contracte i l'abonat durant l'exercici 2022.

e) Donatius a institucions de caràcter benèfic i social.
f) Deduccions que engloben els persones amb discapacitat a càrrec i a

les famílies nombroses o monoparentals. Aquesta deducció es pot optar per cobrar-la anticipadament o en el moment de presentar la declaració de
la renda, si es troba en algun d'aquests casos ens l'haurà de comunicar per a poder practicar aquesta deducció.

g) Des de 2018 la ja coneguda deducció per maternitat de 1.200 euros es pot incrementar en fins a 1.000 euros més per les despeses de custòdia dels fills menors de tres anys que la mare treballadora pagui a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

7. Així mateix, comentar que si vostè ha obtingut la devolució d'interessos per reclamació de la clàusula sol haurà de facilitar-nos la sentència judicial o acord signat amb el banc.

Impost sobre el Patrimoni

Només tenen obligació de presentar l'impost sobre el patrimoni les persones els béns i els drets de les quals excedeixin 500.000 euros, sense tenir en compte l'habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 euros, si la seva quota tributària resulta a pagar, i, en cas negatiu, quan el valor dels béns i drets superi els 2.000.000 euros.

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page