top of page

AJUTS 'NEXT GENERATION'
(Ordre EMT/247/2021, de 27 de Desembre, 
Ordre EMT/2094/2022, de 29 de Juny i Ordre EMT/436/2023, de 15 de Febrer)

Es tracta de la 2a. Convocatòria del Programa d'Ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació". Són uns ajuts de 5.000 euros per a autònoms, microempreses i cooperatives amb persones assalariades.

El període per a sol·licitar-lo finalitza el proper 28 de Febrer de 2023 a les 15:00h, i el tràmit es pot realitzar únicament per mitjans telemàtics.

El nou programa d’ajuts "Ocupació + Transformació", dotat amb 7,1 milions d’euros provinents de fons MRR (REACT-EU), està dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives.

 

L’objectiu és oferir suport per al manteniment de l’ocupació (amb la compensació d’una part dels costos salarials) i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

 

Podran sol·licitar l’ajut:

 • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.

  • Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.

  • Amb un centre de treball a Catalunya.

  • Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.

 • Les cooperatives i les societats laborals.

  • Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut.

  • Amb un centre de treball a Catalunya.

  • Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.

  • En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

 • En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

L'objectiu de les dues línies de subvenció és compensar en part els costos salarials de les persones treballadores assalariades, del/s centre/s de treball ubicat/s a Catalunya, durant un termini de sis mesos, i l’empresa beneficiària es compromet a dur a terme en el termini esmentat una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital. Cap persona física o jurídica no por ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció simultàniament, sense perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.

Les iniciatives es concreten en:

 • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
   

 • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

 • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.

 • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.

 • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

 • L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.

Amb posterioritat a la sol·licitud caldrà aportar la documentació següent:

 1. Memòria justificativa de les actuacions dutes a terme d’acord amb el model normalitzat que estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya. La memòria ha de contenir informació sobre el manteniment de l’ocupació del mateix nombre de persones treballadores de què disposava l’empresa o entitat en el moment de sol·licitar l’ajut. En els casos en què no s’hagi mantingut per raons justificades, s’haurà de motivar en el corresponent apartat de la memòria presentada, és a dir, en cas que s’extingeixi alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagi declarat com a improcedent, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, i en cas de contractes temporals, incloent-hi els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut, i en el cas concret dels fixos discontinus quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.

 2. Certificat de participació en l’acció o accions formatives dutes a terme vinculades a l’economia verda o digital, en funció de la línia d’ajut subvencionada.
  En cas que la beneficiària de l’ajut sigui una microempresa, caldrà aportar un certificat emès per la persona representant legal de la microempresa que acrediti que la persona participant en l’acció formativa ha estat membre soci de l’empresa durant un període mínim de sis mesos des de l’obtenció de l’ajut.
  En cas que la beneficiària de l’ajut sigui una cooperativa, caldrà aportar un certificat emès pel president o presidenta de la cooperativa que acrediti que la persona participant en l’acció formativa és un membre soci durant un període mínim de sis mesos des de l’obtenció de l’ajut. En el cas d’una societat laboral, caldrà aportar un certificat signat per la persona representant legal de la societat que acrediti que la persona participant en l’acció formativa és un membre soci durant un període mínim de sis mesos des de l’obtenció de l’ajut.

 3. Formulari d’autoavaluació degudament emplenat sobre l’adequació de l’empresa al principi de “no causar cap dany significatiu”, actualitzat a la data de finalització de les actuacions subvencionades. Aquest formulari estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i a l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya.

 4. Acreditació del manteniment de l’ocupació mitjançant l’informe denominat “Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta”, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (obtingut pel sistema RED), en tots els centres de treball ubicats a Catalunya, corresponents al període dels sis mesos posteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

bottom of page