top of page

AVALLOGUER

Objecte i Cobertura

L’Avalloguer és un règim de cobertures que consisteix en assegurar a les persones arrendadores d’habitatges, amb contractes formalitzats a l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans la percepció d’una quantitat, en el cas d’instar un procés judicial de desnonament per manca de pagament de la renda d’acord amb les condicions i els requisits que estableix la normativa.

 • Per als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats entre el 29 d’agost de 2008 i el 17 de juny de 2014, la cobertura de l’Avalloguer és per les mensualitats impagades des de l’inici de l’acció judicial amb el límit de sis mensualitats.

 • Per als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats a partir del 18 de juny de 2014, la cobertura de l’Avalloguer és per les mensualitats impagades des de l’inici de l’acció judicial amb el límit de tres mensualitats. En els supòsits d’habitatges amb protecció oficial que es destinin a lloguer, o quan els habitatges es destinin als programes de mediació, de cessió o al programa d’inserció, la cobertura de tres mesos s’amplia fins als sis mesos, i dins de la cobertura es poden incloure mensualitats de renda impagades abans de la interposició de la demanda.

 

La Coordinació de Fiances de l'Institut Català del Sòl és l'organisme gestor de l'Avalloguer.

Requisits d'Admissió

RENDA

Que la renda mensual pactada no superi:

 • 1.500 euros a la ciutat de Barcelona

 • 1.200 euros als municipis de la zona A

 • 1.000 euros a la zona B

 • 800 euros a la zona C

 • 600 euros a la zona D

 

D'acord amb els esmentats àmbits geogràfics que defineix el Pla de l'habitatge, mentre el conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge no publiqui altres preus, tenint en compte la situació dels preus en cada àmbit territorial.

 

FIANÇA

 • Haver dipositat, en el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, dins del termini que fixa l'article 3.1 de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes el contracte íntegre de lloguer amb els seus annexos, el document de compromís, i la fiança.

 • No haver exigit cap altra fiança, aval ni garantia addicional per a la signatura del contracte.

 • No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda.

 

DOCUMENT DE COMPROMÍS

Haver subscrit entre l'arrendador i l'arrendatari el Document de compromís relatiu a l'Avalloguer.

Tràmit per el Cobrament

La persona arrendadora podrà sol·licitar, en el termini de sis mesos des de l’obtenció de la sentència o de l’acord extrajudicial, el cobrament de l’Avalloguer a la coordinació de fiances de l’Institut Català del Sòl, acompanyant la sol·licitud amb la informació i documentació següents:

 1. Sol·licitud per a l’obtenció de la compensació a què dóna dret l’Avalloguer.

 2. Declaració responsable del fet que no s’ha cobrat cap mensualitat de lloguer objecte de demanda o, si s’escau de les percebudes judicialment o extrajudicialment degudament signada a data de presentació de la sol·licitud. Pot ser causa de denegació de la sol·licitud la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 3. Sol·licitud de transferència bancària degudament emplenada, signada i segellada per l’entitat bancària.

 4. Còpia del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant.

 5. Còpia del DNI/NIF/NIE del/la propietari/ària, si és diferent de la persona sol·licitant.

 6. Contracte d’arrendament i document de compromís relatiu a l’avalloguer

 7. Demanda judicial de desnonament per impagament de rendes amb acreditació de la data d’entrada en el jutjat corresponent

 8. Notificació de la sentència de desnonament o de la resolució judicial que acredita la finalització del procés judicial de desnonament.

 9. Document que acredita la data de recuperació de la possessió de l’habitatge.

 10. En el cas d’acord extrajudicial de recuperació de la possessió de l’habitatge, diligència o document judicial que ratifiqui l’acord esmentat.

A partir de la presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, l’Institut Català del Sòl verificarà el compliment dels requisits que estableix el Decret i notificarà al sol·licitant, en un termini màxim de dos mesos, la seva admissió i l’import a abonar en concepte de garantia de l’Avalloguer, o bé la seva denegació degudament motivada.

 

L’ingrés de l’import reconegut es realitzarà en un termini no superior a 30 dies, des de la seva notificació.

Causes de Denegació

És causa de denegació de la sol·licitud per l’obtenció de la compensació a què dóna dret l’avalloguer:

 • El no acompliment dels requisits d’admissió,

 • La presentació de la sol·licitud per al cobrament de l’avalloguer, passats els sis mesos des de la data de l’obtenció de la sentència o de l’acord extrajudicial,

 • La falsedat o inexactitud de la declaració responsable,

 • I la recuperació de la fiança abans de l’extinció del contracte d’arrendament.

 

Així mateix, no correspon reconèixer l’Avalloguer quan, en un termini de quatre anys, a comptar de la data de la sol·licitud per obtenir la compensació a què dóna dret l’Avalloguer, ja s’hagi fet efectiva aquesta compensació dues vegades en un mateix habitatge.

Normativa

En els següents enllaços podeu consultar la normativa:

Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges [DOGC núm. 5090 de 13 de març de 2008].

Decret 171/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges i s’estableix la seva entrada en vigor [DOGC núm. 5204 de 28 d’agost de 2008].

Decret 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge [DOGC núm. 5595 de 25 de març de 2010].

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge [DOGC núm. 6633 de 29 de maig de 2014].

bottom of page