top of page

PREVENCIÓ DE RISCOS

Serveis Generals

Prevenció de Riscos Laborals

La prevenció de riscos laborals és el conjunt de mesures i activitats que tenen com a objectiu protegir la seguretat, la salut i el benestar de les persones treballadores en el seu entorn laboral.

Això implica identificar els riscos que hi ha al lloc de treball, avaluar-ne l'impacte sobre la salut de les persones treballadores i prendre mesures per prevenir o reduir aquests riscos.

A Espanya, la prevenció de riscos laborals està regulada per la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), Llei 31/1995, de 8 de novembre. Aquesta llei i les seves normes de desplegament són aplicables tant a l'àmbit de les relacions laborals regulades a l'Estatut dels Treballadors, com al de les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les administracions públiques, que, en aquest cas, es contemplen en aquesta Llei o en les normes de desplegament.

Les persones ocupadores han de garantir la seguretat i la salut del seu personal en tots els aspectes relacionats amb el treball.

Com a treballador o treballadora autònoma, hauràs de complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits següents:

  • Treballes per compte propi, no tens personal a càrrec teu i comparteixes centre de treball amb altres persones.

  • O si treballes per compte propi i tens personal a càrrec teu.

 

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball és l'òrgan científic tècnic especialitzat de l'Administració General de l'Estat que té com a missió l'anàlisi i l'estudi de les condicions de seguretat i salut a la feina, així com la promoció i el suport a la millora de les mateixes. Per fer-ho, establirà la cooperació necessària amb els òrgans de les comunitats autònomes amb competències en aquesta matèria.

L'Institut, en compliment d'aquesta missió, tindrà les funcions següents:
 

a) Assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal i el desenvolupament de la normalització, tant a nivell nacional com internacional.

b) Promoció i, si escau, realització d'activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'adequada coordinació i col·laboració, si escau, amb els òrgans tècnics en matèria preventiva de les Comunitats autònomes en l'exercici de les seves funcions en aquesta matèria.

c) Suport tècnic i col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el compliment de la funció de vigilància i control en l'àmbit de les administracions públiques.

d) Col·laboració amb organismes internacionals i desenvolupament de programes de cooperació internacional en aquest àmbit, facilitant la participació de les comunitats autònomes.

 

Drets dels treballadors i treballadores autònomes

El titular del centre de treball t'ha d'informar dels riscos del recinte, de les mesures de prevenció i del protocol d'actuació en cas d'emergència.

Conèixer quins són els riscos produïts per la resta d'empreses o autònoms concurrents que poden afectar la teva seguretat i la teva salut, així com quines mesures preventives s'han implantat per evitar-los.

Interrompre la teva activitat i abandonar el lloc de treball quan consideris que hi ha un risc greu i imminent per a la teva vida o per a la teva salut.

 

Obligacions de les persones treballadores per compte propi

Informar dels riscos que la teva activitat pugui ocasionar a altres empreses o treballadores i treballadors autònoms.

Tenir en compte la informació que t'han proporcionat la resta de parts concurrents al centre de treball.

Complir les instruccions del titular de la instal·lació i de l'empresa que t'ha contractat.

Informar de qualsevol situació d'emergència que pugui afectar la seguretat i la salut de les persones presents, així com dels accidents que puguis patir al centre de treball.

Si treballes en una obra de construcció, has de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut.

 

Què és la Coordinació d'Activitats Empresarials?

La coordinació d'activitats empresarials (CAE) és el procediment que serveix per prevenir els riscos laborals als centres de treball on coincideixen diverses empreses o autònoms i autònomes. Per això, és important que tot el personal estigui informat dels riscos que una activitat pot ocasionar, així com de les mesures preventives que cal adoptar per evitar-los.

L'intercanvi d'informació entre totes les parts concurrents s'ha de produir:

  • Abans de l'inici de les activitats.

  • Quan es produeixi qualsevol canvi que pugui generar riscos nous.

  • Quan hi hagi una situació d'emergència.

 

És obligatori que aquesta informació sigui per escrit quan es tracti de riscos greus o molt greus. Això no obstant, és una bona pràctica tenir aquesta constància documental.

 

Prevenció10 

Continguts relacionats

A més, per implantar la prevenció de riscos laborals tens a la teva disposició el programa Prevencion10, un servei públic gratuït d'assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals dirigit a autònomes, autònoms i pimes (petites i mitjanes empreses) per a l'organització de les activitats preventives.

Prevencion10 està format per quatre funcionalitats principals:

 

Evalua-t

Permet fer l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de l'empresa mitjançant una sèrie de qüestionaris específics per a cadascuna de les activitats incloses en aquesta funcionalitat.

 

Autopreven-t

Facilita als treballadors i les treballadores autònomes sense personal a càrrec el compliment de les seves obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials. A més, proporciona informació dels riscos a què estan exposats en funció de la seva activitat i els ajuda a conèixer quines són les mesures preventives més adequades per evitar-los.

 

Instruye-t

Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals el contingut del qual s'ajusta al que recull el capítol IV del Reglament dels serveis de prevenció.

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page