top of page

FISCAL

Serveis Generals

Portem més de 30 anys assessorant i gestionant tots els assumptes fiscals i comptables d'empreses i treballadors, i hem après que el més important, son els nostres clients. És per això, que ens encarreguem de tot, mantenint-lo informat en tot moment i assessorant-lo en la gestió i confecció de tots els tràmits necessaris, així com l'estudi individualitzat de les repercussions fiscals de l'operativa de la seva empresa amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, eliminació de contingències i elaboració de propostes de millora dins el marc de la legalitat. Els nostres serveis de fiscal abarcan:

 • Declaració de retencions IRPF (nòmines, professionals, arrendament d'immobles, rendiments de capital mobiliari).

 • Declaració d’ IVA. Règim d'estimació directa i simplificada (mòduls IVA).

 • Pagaments fraccionats per rendiment activitats econòmiques. Règim d'estimació directa i objectiva (mòduls IRPF).

 • Pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

 • Declaració operacions intracomunitàries.

 • Declaració anual d'operacions amb tercers.

 • Impost sobre la renda i el patrimoni.

 • Impost sobre societats.

 • Impost sobre activitats econòmiques.

 • Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).

 • Impost de successions i donacions (ISD).

 • Plusvàlua Ajuntament (IMIVTNU).

Consultes fiscals

Fem informes sobre totes aquelles qüestions que per la seva especial transcendència requereixin una anàlisi detallada, incorporant-hi la normativa vigent, els criteris interpretatius de l'Administració i la jurisprudència dels tribunals.

Preparació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Confecció dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Representació fiscal i tramitació de documents.

Assistència, representació i defensa davant les diferents administracions tributàries, amb motiu de peticions, requeriments i inspeccions. Preparació, revisió i presentació d'escrits dirigits a l'Agència Tributària, Generalitat, Ajuntament.

Elaboració dels llibres fiscals obligatoris.

Ens encarreguem de complir amb la legislació fiscal que imposa als contribuents que exerceixen activitats empresarials l'obligació de portar diferents llibres registre, en funció del règim fiscal a què estiguin subjectes i del tipus d'activitat desenvolupada:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.

 • Llibre registre de compres i despeses.

 • Llibre registre de béns d'inversió.

 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.

 • Llibre de factures emeses.

 • Llibre de factures rebudes.

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page