top of page

AJUTS RETA (Autònoms)

(RD Llei 18/2021, de 28 de Setembre)

Pròrroga de les ajudes especials a les persones treballadores autònomes fins al 31 de Gener de 2022.

Aquest seguit de mesures han estat publicades al BOE el dia 29 de Setembre de 2021, amb l'objectiu de continuar ajudant el conjunt d’empreses i persones treballadores autònomes, ja que aquestes figuren entre les més afectades per l'aturada de l'activitat econòmica i les restriccions arran de la pandèmia de la Covid-19 al nostre país. Per això, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de Setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. (Han quedat sense vigència les prestacions als Treballadors Autònoms estipulades en els RD Llei 8/2020, RD Llei 25/2020, RD Llei 30/2020, RD Llei 2/2021 i RD Llei 11/2021).

Les mesures extraordinàries per als autònoms queden recollides en els articles 8,9,10,11 i 12 de l'anomenat RD Llei, i són les següents:

1. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (Art. 9 RD Llei 18/2021).

Si ets un treballador per compte propi i a partir de l'1 d'octubre del 2021 et veus obligat a suspendre totes les teves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent, o bé mantens, pels mateixos motius, la suspensió de la teva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tens dret a sol·licitar aquesta prestació extraordinària. Els seus requisits son:

 • Que hi hagi una resolució de l'autoritat competent que indiqui la suspensió de l'activitat o el manteniment, pels mateixos motius, de la suspensió de l'activitat iniciada amb anterioritat a l'1 d'octubre del 2021.

 • Estar afiliat i en alta en el règim de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi, o bé en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la suspensió i, en tot cas, abans de la data d'inici de la suspensió, quan aquesta hagi estat decretada abans de l'1 d'octubre del 2021. Has de continuar d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social durant el període en què percebis la prestació.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Això no obstant, si en la data de la suspensió de l'activitat no compleixes aquest requisit, t'emplaçarem a fer el pagament de les quotes degudes en el termini de 30 dies naturals.

Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que hagin cobrat, fins al 30/09/2021, les prestacions previstes en els articles 7 o 8 del Reial decret llei 11/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de quatre mesos (fins al 31/01/2022).

T'abonarem el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada, no té en compte increments de base ni societaris.

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de les prestacions és del 40%.

Durant el temps que l'activitat romangui suspesa, hauràs de mantenir l'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social al règim especial corresponent i quedaràs exonerat de l'obligació de cotitzar (s'entendrà com cotitzat aquest període). 

2. Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (Art. 10 RD Llei 18/2021).

Com a treballador autònom pots accedir a aquesta prestació, si has estat cobrant fins al 30 de setembre del 2021 la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l'article 7 de Reial decret llei 11/2021, i a més, no hagis esgotat els períodes de prestació que preveu l'article 338.1 de la Llei general de la Seguretat Social (aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015).

Podràs percebre la prestació de l'article 10 del RD Llei 18/2021, com a màxim fins al 28 de febrer del 2022, sempre que durant els trimestres tercer i quart del 2021 compleixis els requisits que s'indiquen a continuació.

També pots sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social si ets treballador autònom i compleixes les condicions establertes en els apartats a), b), d) i e) de l'article 330.1 de la norma. Els requisits son:

 • Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social en data d'1 d'octubre del 2021 i continuar-hi afiliat durant tot el temps que percebis la prestació.

 • Tenir protegida la contingència per cessament d'activitat.

 • Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització immediatament anteriors i consecutius a la sol·licitud. 

 • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

 • No haver complert l'edat ordinària per a tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que no n'acreditis el període de cotització requerit.

 • Si tens treballadors a càrrec teu, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de la Seguretat Social. 

 • Acreditar, en els trimestres tercer i quart del 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels obtinguts en els trimestres tercer i quart del 2019, així com no haver obtingut durant els trimestres tercer i el quart del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 €. Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es té en compte el període en alta en els trimestres tercer i quart del 2019 i es compara amb els trimestres tercer i quart del 2021. 

 • Si has percebut la prestació de l'article 7 del Reial decret llei 2/2021, tens dret a aquesta prestació si a 30 de setembre del 2021 no has consumit tot el període previst en l'article 338.1 del text refós de la Llei general de la seguretat Social.

 • En cas de dubte sobre si compleixes tots els requisits per a poder sol·licitar la prestació de l'art. 10, i si has estat cobrant la prestació de l'art. 7 o del 8 del Reial decret llei 11/2011, tens l'opció de marcar, en el formulari de sol·licitud d'aquesta prestació, la casella d'autorització perquè la mútua, en el cas que efectivament no compleixis els requisits per a l'accés a la prestació de l'art. 10, pugui reconduir-la a la de l'art. 11 de manera subsidiària, sense que hagis de fer cap altre tràmit.

 • Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021 fins al 30/09/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de 4 mesos (fins al 31/01/2022).

La quantia de la prestació serà del 70% de la base de cotització mitjana dels darrers 12 mesos, més la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

En el cas que estiguis treballant també per compte d’altri, la quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada (no es tenen en compte increments de base ni societaris), més la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

Segons la normativa d'aquesta prestació, pots renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31 de gener del 2022. La renúncia serà efectiva el mes següent al mes en què la comuniquis.

També pots tornar la prestació per iniciativa pròpia, sense necessitat d'esperar que la mútua t'ho reclami, si consideres que els rendiments nets computables fiscalment durant els trimestres tercer i el quart del 2021 superaran els llindars establerts en l'apartat de requisits.

3. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 30 de Setembre de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de Maig, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 10 d'aquest RD Llei (Art. 11 RD Llei 18/2021).

Aquesta prestació va adreçada a treballadors autònoms que exerceixen la seva activitat i que el 30 de setembre estiguin percebent alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021 i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 10 del Reial decret llei 18/2021. Els requisits son:

 • Estar en alta en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de treballadors de la mar com a treballador per compte propi, des d'abans de l'1 d'abril del 2020.

 • No haver obtingut, durant els trimestres tercer i quart del 2021, uns rendiments nets computables fiscalment de l'activitat per compte propi que superin el 75% del salari mínim interprofessional en aquest període.

 • Acreditar en el quart trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors al 75% dels del quart trimestre del 2019.

 • Estar al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs, t'emplaçarem a regularitzar el pagament en el termini de 30 dies.

 • Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que hagin cobrat les prestacions previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021 fins al 30/09/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de 4 mesos (fins al 31/01/2022).

La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada (no es té en compte ni increments de la base ni la base qualificada per autònoms societaris). A més la mútua abonarà al treballador la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

En el cas que dos o més membres de la unitat familiar tingueu dret a aquesta prestació, la quantia de cadascuna de les prestacions és del 40% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat. A més la mútua abonarà al treballador la part corresponent a la cotització per contingència comuna (28,30%).

El dret a la prestació s'extingeix si durant la percepció de la prestació concorren els requisits per a tenir dret a la prestació de cessament d'activitat prevista en l'article 11 del Reial decret llei 18/2021, o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/01/2022. Si ho fas, la renúncia serà efectiva a partir del mes següent al moment en què la comuniquis. També pots tornar per iniciativa pròpia el que has percebut, si consideres que els ingressos percebuts durant el quart trimestre del 2021 o la caiguda de la facturació d'aquest mateix període superen els llindars establerts.

4. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada (Art. 12 RD Llei 18/2021).

Per a accedir a la prestació extraordinària per a treballadors de temporada, la teva única activitat al llarg del 2018 i el 2019 s'ha d'haver desenvolupat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de treballadors de la mar, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cadascun dels anys esmentats i que, com a mínim dos d'ells, estiguin compresos en el període d'octubre a desembre de cada any.

Es considera que has desenvolupat una única activitat el 2018 i el 2019 sempre que, en cas d'haver estat d'alta en un règim de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d'aquests anys i, a més, que durant el 3er. i 4rt. trimestre de 2021 no hagis estat més de 60 dies d'alta a la Seguretat Social com a treballador per compte d’altri. Els requisits son:

 • Haver estat en alta i haver cotitzat en el règim especial de treballadors autònoms o en el règim especial de treballadors de la mar com a treballador per compte propi, durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set en cada un dels anys 2018 i 2019, i sempre un mínim de 2 mesos entre l'octubre i el desembre d'aquests anys.  

 • No haver estat en alta o assimilat a l'alta com a treballador per compte d'altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant els trimestres tercer i quart del 2021.

 • No haver obtingut, durant els trimestres tercer i quart del 2021, uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.725 €. 

 • Estar al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social; si no ho estàs, t'emplaçarem a regularitzar el pagament en el termini de 30 dies.

 • Si no compleixes els requisits descrits anteriorment per a accedir a aquesta prestació, t'informem que l'article 8 del Reial decret llei 18/2021 preveu la possibilitat de l'exempció de quotes a la Seguretat Social per als treballadors autònoms que fins al 30/09/2021 hagin cobrat les prestacions previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021. Aquesta exempció la gestiona la Tresoreria General de la Seguretat Social i té una durada màxima de 4 mesos (fins al 31/01/2022).


La quantia de la prestació és del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada (no es té en compte ni increments de base ni la base qualificada per autònoms societaris).

Pots renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/01/2022. Si ho fas, la renúncia serà efectiva a partir del mes següent al moment en què la comuniquis. També pots tornar per iniciativa pròpia el que has percebut, si consideres que els teus ingressos superen els llindars establerts.

5. Exempció en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat segons el que disposa el Reial decret llei 11/2021, de 27 de Maig. (Art. 8 RD Llei 18/2021)

A partir de l'1/10/2021, les persones treballadores autònomes que el 30 de setembre de 2021 percebin algunes de les prestacions per cessament d'activitat previstes en els articles 7 i 8 del RD-Llei 11/2021 de 27 de Maig, tindran exempt el pagament de la quota d'autònoms en les següents quanties: 90% de la quota a liquidar durant el mes d'Octubre, 75% durant el mes de Novembre, 50% durant el mes de Desembre i 25% durant el mes de Gener de 2022.

Perquè siguin aplicables aquests beneficis en la cotització, les persones treballadores autònomes hauran de mantenir l'alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 31de Gener de 2022 i no ser titulars de cap de les prestacions dels articles 9,10,11 o 12 del RD Llei 18/2021, donat que apuestes prestacions ja gaudeixen de l'exempció o del reconeixament de la cotització sense el pagament corresponent, respectivament.

Altres serveis del despatx:

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page