top of page

CERTIFICATS DIGITALS ANF i BoxFirma

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP), que tramita l'emissió de Certificats electrónics qualificats mitjançant l'Autoritat certificadora reconeguda, i podem prestar-li els serveis oportuns en qualsevol moment. Un certificat electrònic vàlid per a Vd. i per a la seva empresa, entitat o associació, el qual serveix per identificar-lo davant els organismes.

La tramitació s'efectua diretamente al nostre Despatx, sense necessitat de desplaçar-se a cap organisme, i amb la comoditat d'obtenir-lo gairebé a l'instant.

Tal document-certificat, identifica a una persona física o jurídica i a una clau pública que se li ha assignat per poder realitzar processos de firma i/o xifratge. Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs al certificat.

D'una manera més formal, segons la Llei de Signatura Electrònica 59/2003, un certificat electrònic és un document firmat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de firma (clau pública) a un signant i confirma la seva identitat.

Les persones físiques només podran tenir un certificat en vigor emès al seu nom i NIF, excepte si els certificats són de diferents entitats emissores.Si en sol·licita un de nou amb les mateixes dades, el certificat que tenia anteriorment quedarà revocat i no podrà operar amb ell.Les persones jurídiques podran tenir emesos i en vigor, tants certificats com representants legals tinguin.

Instal·lació del certificat

Una vegada que l'Autoritat de Certificació ens ha emès un certificat, i l'hem descarregat cal instal·lar-lo al navegador del nostre ordinador. Realment això consisteix a importar-lo. L'anterior és quan el certificat és només programari. Quan el certificat és de targeta no és necessari instal·lar el certificat al navegador. Es farà ús d'ell inserint la targeta al lector de targetes.

Importar un certificat

Quan tenim un certificat en algun medi d'emmagatzemament, ja sigui aquest intern o extern al nostre equip i volem portar-lo al navegador diem que s'importarà un certificat.També és possible importar un certificat a una targeta.

Exportar un certificat

Els certificats poden raure en una targeta criptogràfica, o bé en el navegador de l'usuari (suport programari). En aquest cas, el certificat d'usuari s'ha d'exportar a un dispositiu USB o un altre medi d'emmagatzemament, per tenir una còpia de seguretat, ja que la reinstal·lació de sistema operatiu o de navegadors pot portar a la seva pèrdua.

També pot exportar-se per simultaniejar el seu ús en altres equips o navegadors.

 

Període de validesa del certificat

És el temps durant el qual un certificat es pot fer servir. Aquest període de validesa no pot ser superior a cinc anys i pot variar depenent del tipus de certificat, de l'àmbit del seu ús i fins i tot de l'Autoritat de Certificació que l'emeti. Així, un certificat de representant de persona jurídica emès per nosaltres té un període de validesa de dos anys.Per la seva part un certificat de persona física té un període de validesa de quatre anys.

Caducitat d'un certificat

Una vegada expirat el període de validesa que es reflecteix al certificat, el certificat es diu que està caducat i deixa d'estar operatiu.

Renovar un certificat

Quan un certificat està a prop de la seva data de caducitat, si volem tornar a utilitzar-lo, cal realitzar la renovació del certificat abans d'arribar a la data límit. És renovable sense necessitat de realitzar de nou tots els passos anteriors.

Suspensió d'un certificat

La suspensió deixa sense efectes el certificat durant un període de temps i en unes condicions determinades.

La possibilitat de suspensió d'un certificat així com el procediment establert en el seu cas per a la mateixa depenen de l'Autoritat de Certificació que l'hagi emès (pot consultar la pàgina web de l'Autoritat de Certificació corresponent).

Revocar un certificat

En cas de pèrdua, o sospita que el certificat hagi estat copiat per persones estranyes, és possible la revocació, que consisteix a anul·lar la validesa del certificat abans de la seva data de caducitat que consta en el mateix.

Eliminar un certificat

És l'operació de treure el certificat del navegador o d'una targeta criptogràfica. Realitzada aquesta operació no es podrà utilitzar més tret que s'hagi fet còpia de seguretat. Recordi que no es pot fer còpia de seguretat d'un certificat en targeta, per la qual cosa en aquest cas l'eliminaria definitivament. Se sol fer una vegada el certificat ha caducat.

bottom of page