top of page

LABORAL

Serveis Generals

Portem més de 35 anys assessorant i gestionant tots els assumptes laborals de treballadors i empreses, i hem après que el més important, son els nostres clients. És per això que ens encarreguem de tot, mantenint-lo informat en tot moment, assessorant-lo que l'obtenció I tramitación de qualsevol ajuda, subvenció o bonificació a la que puguin accedir.

Contractes i Seguretat Social
En primer lloc  l'assessorarem en la millor modalitat a escollir per als vostres Contractes de Treball, els quals seran els més idonis per als vostres productors, així com l'elaboració d'un anàl·lisi dels costos de seguretat social i la forma de reduïr la despensa dels vostres costos en recursos humans.

Es per això que ens ocupèm de fer les Assegurances Socials de la vostra plantilla, nòmines, bestretes, vacances, permisos i llicències, baixes laborals, accidents de Treball, acomiadaments, quitances, etc... i per descomptat, continuament actualizats amb les últimes normatives aparegudes.

Reclamacions Judicials
Al mateix temps, en el cas que rebeu una reclamació d'algun dels vostres treballadors, comptem amb els millors especialistes per defensar-vos davant la jurisdicció social, o davant de la Inspección de treball.

Consultes Generals

Amb nosaltres podreu tenir integrada la gestió laboral i l’assessorament jurídic en materia de relaciones laborals, assessorats per especialistes en ambdues matèries.

Tindreu un assessor en recursos humans assignat i sempre disponible per a qualsevol consulta sigui telefònicament o via e-mail.

Podreu gaudir, a més, dels beneficis dels nostres estudis previs sobre la forma de contractació més favorable i d’acord amb les normes vigents.

 

Catàleg de Serveis

 • Amplia informació sobre les disposicions laborals i de Seguretat Social.

 • Assessorament personal, telefònic i per correu electrònic sobre la normativa aplicable en material laboral i de Seguretat Social.

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, així com bonificacions i subvencions.

 • Càlcul i confecció dels rebuts de salaris mensuals i pagues extraordinàries i quitances.

 • Confecció i presentació dels nous contractes de treball i pròrrogues, altes i baixes a la Tresoreria General de la Seguretat Social i liquidacions finals.

 • Confecció d´annexos en cas de variacions de jornada i/o horari.

 • Confecció de remeses bancàries.

 • Enviament dels fulls de salari als treballadors per e-mail.

 • Documentació necessària per a justificar subvencions.

 • Tramitació telemàtica dels certificats d´empresa.

 • Tramitació de baixes i altes mèdiques, confirmacions i accidents de treball.

 • Sol·licitud de certificats d´estar al corrent de pagament amb les diferents Administracions.

 • Confecció d´enquestes exigides per el Institut Nacional d´Estadística.

 • Estudi mensual de retribucions salarials i costos laborals.

 • Confecció de declaracions de situació familiar dels treballadors i certificats de retencions.

 • Confecció i tramitació de les liquidacions d’assegurances socials.

 • Elaboració de pactes individuals i clàusules especials.

 • Confecció i formalizació d'ERTES i ERES per força major, ETOP o COVID.

 • Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral: Condicions de treball, mobilitat, modificacions substancials, faltes i sancions.

 • Assistència tècnica davant la inspecció de treball.

 • Confecció i presentació declaració trimestral d’ IRPF, model 111.

 • Confecció i presentació declaració anual d’ IRPF, model 190.

 • Servei d'assessorament jurídic laboral continuat.

 • Tramitació de pensions de Jubilacióninvalides  viduïtat, etc...

 • Reclamacions contra resoluciones de seguretat socicial i Sepe, amb la reclamació previa i procedimiento judicial.

 • Servei d'assessorament  en tramitación d'ajudes per COVID.

 

Registre Retributiu Obligatòri

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, modifica l'article 28 de l'Estatut dels Treballadors i comporta  l'obligació de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'un valor igual, de tal forma que les persones treballadores hi puguin accedir, a través de la representació legal de les persones treballadores de l'empresa. 

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes concreta, en el seus articles 5 i 6, la definició i concreció de com elaborar el registre retributiu.

El registre retributiu és un document, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa o organització, de forma detallada, que mostri de forma separada les retribucions de dones i homes de la plantilla. En el registre retributiu s'haurà d'incloure tota la informació sobre les retribucions, incloent personal directiu i alts càrrecs.

A aquests efectes, s’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana  del que es percep realment per cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

En el cas d’empreses que hagin de portar a terme auditories retributives i existeixi una diferència d'un 25% o més entre les retribucions d'homes i dones, ha d'incloure's en el registre retributiu una justificació que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de la plantilla. A més, una vegada realitzada la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa

 

Característiques del Registre retributiu:

 • Obligatori per a totes les empreses.

 • Ha d’incloure tota la informació sobre les retribucions de la plantilla, incloent el personal directiu i alts càrrecs.

 • Recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana  desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor de: 

 • Salari base.

 • Complements salarials.

 • Percepcions extrasalarials.

 

Certificat Digital

També us podem emetre diretamente, el Certificat Digital necessàri per a poder començar a funcionar i comunicar-vos amb els organismes corresponents, TGSS, Hisenda autonômica i estatal, Cadastre, Ajuntament, etc...

Som Oficina de Verificació Presencial (OVP) per al prestador de serveis com a Autoritat Certificadora Reconeguda d'ANF i BoxFirma, i per tant no és necessària la vostra identificació adicional a cap organisme, sinó que el tràmit complet és fa en el nostre despatx, i tot amb un petit cost adicional. Amb nosaltres obtenir el teu certificat digital es molt senzill !!. 

Premeu aquí si voleu tener més Informació sobre aquest tràmit.

Packs d'Honoraris

Podeu contractar els nostres serveis a través d'un pack, per així estalviar costos, i poder gaudir de professionals especialitzats en les diverses àrees de funcionament de la vostra empresa (fiscal, comptable, laboral, mercantil, etc...), coordinats en equips per donar resposta clara, concreta i específica a les seves necessitats. Consulteu aquí els nostres packs d'honoraris, o pregunteu-nos per un pack específic per a vosaltres i la vostra empresa, confeccionat per les vostres necessitats.

bottom of page